Αρχική

Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων (ISDLAD) είναι θεσμοθετημένο  εργαστήριο στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το μόνιμο προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από 4 μέλη ΔΕΠ (Καθ. Παναγιώτης Κουρουθανάσης, Καθ. Αδαμαντία Πατέλη, Καθ. Νικόλαος Κορφιάτης – υπό διορισμό – Αναπλ. Καθ. Βασίλειος Καρυώτης) και ένα (1) μέλος ΕΔΙΠ (Δρ. Δημήτριος Ρίγγας). Τα μέλη του εργαστηρίου έχουν συγγράψει άνω των 400 άρθρων σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Το επιστημονικό έργο των μελών του εργαστηρίου έχει σημαντική αναγνώριση από τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα με άνω των 14.000 αναφορών (Google Scholar) και άνω των 7.000 ετεροαναφορών (Scopus) στο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο.

Το Εργαστήριο καλύπτει τις εκπαιδευτικές αλλά και τις ερευνητικές δραστηριότητες των  φοιτητών  και  του  προσωπικού του Τμήματος σε  πληθώρα γνωστικών αντικειμένων,  όπως, ενδεικτικά: 

  • Aνάλυση και το σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων, την αξιολόγηση καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής,
  • Kαινοτομία και επιχειρηματικότητα,
  • Ηλεκτρονικό εμπόριο και το ηλεκτρονικό επιχειρείν,
  • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
  • Τεχνητή νοημοσύνη και τις επιχειρηματικές εφαρμογές της,
  • Συστήματα βάσεων δεδομένων, μεθόδους αποθήκευσης και εξόρυξης δεδομένων (data warehousing και data mining),
  • Μοντελοποίηση και ανάλυση σύνθετων δικτύων και δικτυωμένων συστημάτων (σύνθετα δίκτυα),
  • Θεωρία γραφημάτων και χρονοπρογραμματισμού και την επιστήμη δικτύων (network science).