Έργα

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα έργα στα οποία συμμετέχουν ή έχουν συμμετάσχει τα μέλη του εργαστηρίου, σε αντίστροφη χρονολογική σειρά:

  • HiDALGO project – HPC and Big Data Technologies for Global Systems, H2020-INFRAEDI-2018-1 (2018-2021, D. Tsoumakos).
  • TraMOOC project – Translation for Massive Open Online Courses, H2020-644333 (2015-2018, D. Tsoumakos).
  • ASAP project –  An Adaptive, highly Scalable Analytics Platform, FP-619706 (2013-2016, D. Tsoumakos).
  • CELAR Project –  Cloud Elasticity Provisioning, FP-317790 (2012-2015, D. Tsoumakos).
  • ARCOMEM Project – ARchive COMmunities MEMories, FP7-270239 (2010-2013, D. Tsoumakos).
  • GREDIA Project – Grid Enabled Access to Rich media Content, FP6-34363 (2006-2009, D. Tsoumakos).