Το εργαστήριο

Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων (ISDLAD) είναι θεσμοθετημένο  εργαστήριο στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το μόνιμο προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από 4 μέλη ΔΕΠ (Καθ. Παναγιώτης Κουρουθανάσης, Καθ. Αδαμαντία Πατέλη, Καθ. Νικόλαος Κορφιάτης – υπό διορισμό – Αναπλ. Καθ. Βασίλειος Καρυώτης) και ένα (1) μέλος ΕΔΙΠ (Δρ. Δημήτριος Ρίγγας). Τα μέλη του εργαστηρίου έχουν συγγράψει άνω των 400 άρθρων σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια (ενδεικτικά αναφέρονται τα επιστημονικά περιοδικά Journal of Travel Research, European Journal of Information Systems, Information and Management, Journal of Information Technology, International Journal of Electronic Commerce, European Journal of Operational Research, Tourism Management, IEEE Access, IEEE Transactions on Network Science and Engineering, IEEE Transactions on Computational Social Systems, IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, IEEE Open Journal of the Communications Society, IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems, IEEE Network, IEEE Transactions in Engineering Management και Elsevier Computer Networks). Το επιστημονικό έργο των μελών του εργαστηρίου έχει σημαντική αναγνώριση από τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα με άνω των 14.000 αναφορών (Google Scholar) και άνω των 7.000 ετεροαναφορών (Scopus) στο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο. Το Εργαστήριο καλύπτει τις εκπαιδευτικές αλλά και τις ερευνητικές δραστηριότητες των  φοιτητών  και  του  προσωπικού του Τμήματος σε  πληθώρα γνωστικών αντικειμένων,  όπως, ενδεικτικά, την ανάλυση και το σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων, την αξιολόγηση καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής, την καινοτομία και επιχειρηματικότητα, το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ηλεκτρονικό επιχειρείν, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την τεχνητή νοημοσύνη και τις επιχειρηματικές εφαρμογές της, τα συστήματα βάσεων δεδομένων, μεθόδους αποθήκευσης και εξόρυξης δεδομένων (data warehousing και data mining), τη μοντελοποίηση και ανάλυση σύνθετων δικτύων και δικτυωμένων συστημάτων (σύνθετα δίκτυα), τη θεωρία γραφημάτων και χρονοπρογραμματισμού και την επιστήμη δικτύων (network science). 

 Οι  δραστηριότητες  του Εργαστηρίου είναι πολυσχιδείς και αφορούν στα εξής: 

  • Συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα (π.χ. συμμετοχή σε διασυνοριακά αναπτυξιακά προγράμματα, εθνικά προγράμματα Ε&Α, συνεργασία με τοπικούς φορείς για την ανάπτυξη της καινοτομίας στην ευρύτερη μακρο-περιφέρεια). 
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες (π.χ. συμμετοχή σε επιτροπές αξιολόγησης/ καθοδήγησης προγραμμάτων καινοτομίας και ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων όπως τα Ennovation Awards, eVolution Awards και mentorship καινοτόμων startup επιχειρήσεων). 
  • Εκπόνηση high-impact κλαδικών μελετών (π.χ. μελέτες καταγραφής της επίδρασης σημαντικών ψηφιακών κλάδων στην εθνική οικονομία όπως οι FinTech, ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας και ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας). 
  • Δράσεις επιστημονικής εξωστρέφειας (π.χ. διοργάνωση διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, διοργάνωση διαγωνισμών καινοτομίας και διοργάνωση θερινών σχολείων).